Polityka prywatności


1. DANE UŻYTKOWNIKA

Firma ANDALUCIA 365 LIVING SLU, zwana dalej ADMINISTRATOREM DANYCH, jest Administratorem danych osobowych użytkownika i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), przekazując następujące informacje o przetwarzaniu:

Cel przetwarzania: utrzymanie relacji handlowej z użytkownikiem. Planowane operacje przetwarzania to:

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kryteria przechowywania danych: dane przechowuje się nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a gdy ten nie jest już konieczny, dane usuwa się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, by zapewnić pseudonimizację lub ich całkowite zniszczenie.

Ujawnianie danych: dane nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane.

Prawa użytkownika:

Dane do kontaktu w sprawie wykonywania praw:

ANDALUCIA 365 LIVING SLU. CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6, – 29602 MARBELLA (Málaga). E-mail: legal@costadelsol365.es

Dane do kontaktu z administratorem danych osobowych:

CALLE PEPE OSORIO, 56 1oB OFICINA 2, 29670 MARBELLA – info@lexdatos.com

2. OBOWIĄZKOWY LUB FAKULTATYWNY CHARAKTER INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik, zaznaczając odpowiednie kwadraty i wpisując dane w pola oznaczone gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub formularzach pobrania, przyjmuje w sposób wyraźny oraz w sposób dowolny i jednoznaczny, że jego dane są niezbędne dostawcy do spełnienia ich żądania, dobrowolnie podając swoje dane w pozostałych polach. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe przekazane ADMINISTRATOROWI są prawdziwe i jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich zmianach tych danych.

ADMINISTRATOR informuje i wyraźnie zapewnia użytkownika, że jego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w żadnych okolicznościach oraz że w przypadku jakiegokolwiek przekazania danych osobowych wymagana będzie z wyprzedzeniem wyraźna, świadoma i jednoznaczna zgoda użytkownika. Wszystkie dane wymagane za pośrednictwem strony internetowej są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do świadczenia optymalnej usługi na rzecz użytkownika. W przypadku gdy nie wszystkie dane zostaną podane, nie ma gwarancji, że dostarczone informacje i usługi zostaną w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z przepisami aktualnych rozporządzeń o ochronie danych osobowych ADMINISTRATOR przestrzega wszystkich przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, oraz w sposób oczywisty przestrzega zasad opisanych w art. 5 RODO, za pomocą których są one przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą, oraz stosowny, odpowiedni i ograniczony do tego, co jest niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane.

ADMINISTRATOR gwarantuje, że wdrożono wszystkie techniczne i organizacyjne techniki, by zastosować środki bezpieczeństwa ustanowione przez RODO w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz przekazał odpowiednie informacje, aby użytkownik mógł korzystać ze swoich praw i swobód.

Powrót do góry