Integritetspolicy


1. ANVÄNDARINFORMATION

ANDALUCIA 365 LIVING SLU, hädanefter PERSONUPPGIFTSANSVARIG, är personuppgiftsansvarig för användarens personuppgifter och informerar honom/henne om att dessa uppgifter ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 från den 27 april (GDPR) och den organiska lagen 3/2018 från den 5 december (LOPDGDD), med följande information om behandlingen:

Syfte med behandlingen: att upprätthålla en kommersiell relation med användaren. De planerade bearbetningsåtgärderna är:

Juridiskt grund för behandlingen: den registrerades samtycke.

Kriterier för lagring av uppgifter: Uppgifterna får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att upprätthålla ändamålet med behandlingen, och om ett sådant syfte inte längre är nödvändigt ska uppgifterna raderas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna pseudonymiseras eller helt förstörs.

Uppgiftslämnande: Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida det inte är juridiskt obligatoriskt att göra det.

Användarens rättigheter:

Kontaktuppgifter för utövande av rättigheter

ANDALUCIA 365 LIVING SLU. CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6, – 29602 MARBELLA (Málaga). E-post: legal@costadelsol365.es

Kontaktuppgifter till uppgiftsskyddsombudet:

CALLE PEPE OSORIO, 56 1oB OFICINA 2, 29670 MARBELLA – info@lexdatos.com

2. OBLIGATORISKA ELLER FRIVILLIGA UPPGIFTER TILLHANDAHÅLLNA AV ANVÄNDAREN

Användarna, genom att markera motsvarande rutor och ange uppgifter i fälten, markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller nedladdningsformulären, accepterar uttryckligen och på ett fritt och otvetydigt sätt att deras uppgifter är nödvändiga för att leverantören ska kunna tillgodose deras begäran, genom att frivilligt lämna sina uppgifter i de återstående fälten. Användaren säkerställer att de personuppgifter som lämnas till den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE är sanna och ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dem.

Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE informerar och försäkrar uttryckligen användarna om att deras personuppgifter inte kommer att överföras till tredje part under några omständigheter, och att användarnas uttryckliga, informerade och otvetydiga samtycke kommer att begäras i förväg när någon typ av överföring av personuppgifter genomförs. Alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom att de är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal tjänst till användaren. I händelse av att inte alla uppgifter tillhandahålls, finns det ingen garanti för att den information och de tjänster som tillhandahålls kommer att vara fullständigt anpassade till användarens behov.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE i enlighet med bestämmelserna i gällande förordningar om skydd av personuppgifter följer alla bestämmelser i GDPR reglerna för behandling av de personuppgifter som de är ansvariga för, och följer uppenbarligen de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, genom vilka de behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt i förhållande till den registrerade och lämpligt, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Den PERSONUPPGIFTSANSVARIGE garanterar att alla lämpliga tekniska och organisatoriska policyer har implementerats för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställts av GDPR för att skydda användarnas rättigheter och friheter, och har kommunicerat lämplig information för att de ska kunna utöva sina rättigheter och friheter.

Tillbaka till toppen