Právní informaceZÁKON O SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI (LSSI) (LSSI)

ANDALUCIA 365 LIVING SLU, osoba odpovědná za webové stránky, dále jen SPRÁVCE, zpřístupňuje uživatelům tento dokument, jehož účelem je splnit povinnosti stanovené zákonem 34/2002 ze dne 11. července 2002 o informační společnosti a službách elektronického obchodu (LSSICE), Úřední věstník Španělska č. o 166, a informovat všechny uživatele webových stránek o podmínkách používání.

Každá osoba, která vstoupí na tyto webové stránky, získává status uživatele a jako taková se zavazuje striktně dodržovat a plnit zde uvedená ustanovení, jakož i všechny ostatní platné právní doložky.

Společnost ANDALUCIA 365 LIVING SLU si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoli typu informací, které se mohou objevit na webových stránkách, a není povinna o tom předem informovat uživatele, přičemž zveřejnění na webových stránkách společnosti ANDALUCIA 365 LIVING SLU se považuje za dostatečné.

1. IDENTIFIKACE

Název domény: www.costadelsol365.es
Obchodní název: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
Název společnosti: ANDALUCIA 365 LIVING SLU
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: B93667723
Sídlo společnosti: CALLE DE RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA, 23 1a PLANTA LOCAL 6 , 29602 MARBELLA (MÁLAGA)
Telefon: 951122313
e-mail: legal@costadelsol365.es
Společnost je zapsána v rejstříku (obchodním/veřejném):

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Webové stránky, včetně mimo jiné jejich programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jejich provoz, designu, loga, textu a/nebo grafiky, jsou ve vlastnictví SPRÁVCE, případně jsou výslovně držitelem licence nebo výslovného povolení autorů. Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví a je zapsán v příslušných veřejných rejstřících.
Bez ohledu na zamýšlený účel vyžaduje celková nebo částečná reprodukce, použití, využití, distribuce a komercializace v každém případě předchozí písemný souhlas SPRÁVCE. Jakékoli neoprávněné použití je považováno za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora. Návrhy, loga, texty a/nebo grafické prvky, které nepatří SPRÁVCI a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům, kteří nesou odpovědnost za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. SPRÁVCE výslovně povoluje třetím stranám přesměrování na konkrétní obsah webových stránek a v každém případě přesměrování na hlavní webové stránky www.costadelsol365.es.
SPRÁVCE uznává příslušná práva duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch jejich vlastníků a jakákoli zmínka nebo výskyt na webových stránkách neznamená existenci jakýchkoli práv nebo odpovědnost za ně, ani neznamená jakoukoli podporu, sponzorství nebo doporučení ze strany webových stránek.

Připomínky týkající se případného porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, jakož i obsahu webových stránek, lze zasílat na adresu legal@costadelsol365.es.

3. OSVOBOZENÍ OD ODPOVĚDNOSTI

SPRÁVCE je zproštěn jakékoliv odpovědnosti vyplývající z informací zveřejněných na svých webových stránkách, pokud byly tyto informace zmanipulovány nebo vloženy třetí stranou, která není ve vztahu ke SPRÁVCI.

Používání souborů cookie
Tyto webové stránky používají technické soubory cookie (malé soubory s informacemi, které server odesílá do počítače uživatele webových stránek) za účelem provádění určitých funkcí, které jsou považovány za nezbytné pro správné fungování a náhled webových stránek. V každém případě jsou použité soubory cookie dočasné, s jediným cílem zefektivnit navigaci na stránkách, a po skončení relace uživatele zmizí. Tyto soubory cookie samy o sobě v žádném případě neposkytují osobní údaje a nebudou použity ke shromažďování takových údajů.
Prostřednictvím souborů cookie je rovněž možné, aby server, na kterém se webové stránky nacházejí, rozpoznal prohlížeč používaný uživatelem, a usnadnil tak navigaci, což například uživatelům, kteří se dříve zaregistrovali, umožňuje přístup do oblastí, služeb, propagačních akcí nebo soutěží vyhrazených výhradně pro ně, aniž by se museli registrovat při každé návštěvě. Mohou být také použity k měření sledovanosti nebo parametrů návštěvnosti, sledování průběhu a počtu přihlášek atd. V těchto případech jsou použité soubory cookie technicky nepodstatné, ale pro uživatele přínosné. Tyto webové stránky nebudou instalovat nepodstatné soubory cookie bez předchozího souhlasu uživatele.

Prohlížeč může být uživatelem nakonfigurován tak, aby jej upozornil na příjem souborů cookie a zabránil jejich instalaci do svého počítače. Další informace naleznete v návodu k použití prohlížeče.

Zásady odkazů
Uživatel těchto webových stránek může být přesměrován na obsah webových stránek třetích stran. Vzhledem k tomu, že SPRÁVCE nemůže vždy kontrolovat obsah webových stránek třetích stran, nepřebírá za uvedený obsah žádný druh odpovědnosti. V každém případě SPRÁVCE okamžitě odstraní jakýkoli obsah, který by mohl být v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními zákony, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, a okamžitě odstraní přesměrování na tyto webové stránky a informuje o daném obsahu příslušné orgány.
SPRÁVCE nenese odpovědnost za informace a obsah nalezený mimo jiné na fórech, chatech, v generátorech blogů, v komentářích, na sociálních sítích nebo jakýmkoli jiným způsobem, který umožňuje třetím stranám nezávisle zveřejňovat obsah na webových stránkách SPRÁVCE. Nicméně a v souladu se zákony 11 a 16 LSSICE je obsah třetích stran zpřístupněn všem uživatelům, orgánům a orgánům činným v trestním řízení, které přímo spolupracují na stažení nebo zablokování veškerého obsahu, který může ovlivnit nebo porušit vnitrostátní nebo mezinárodní právo, práva třetích stran nebo veřejnou morálku a veřejný pořádek. V případě, že se uživatel domnívá, že se na webových stránkách nachází jakýkoli obsah, který by mohl být za takový považován, neprodleně o tom informujte správce webových stránek.
Tyto webové stránky byly revidovány a testovány, aby umožnily jejich správné fungování. Správné fungování lze v zásadě zaručit 365 dní v roce, 24 hodin denně. SPRÁVCE však nevylučuje, že může dojít k určitým programovým chybám nebo že může dojít k zásahu vyšší moci, živelným pohromám, stávkám nebo podobným okolnostem, které znemožní přístup na webové stránky.

IP adresy
Servery webových stránek mohou automaticky zjistit IP adresu a název domény, kterou uživatel používá. IP adresa je číslo, které je počítači automaticky přiděleno při připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenány v řádně registrovaném systémovém protokolu na serveru, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem získání pouze statistických měření, která nám ukazují počet zobrazení stránek, počet návštěv uskutečněných na webových serverech, pořadí návštěv, místo přístupu atd.

4. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Pro všechny spory nebo otázky týkající se těchto webových stránek nebo činností na nich prováděných platí španělské právo, kterému se strany výslovně podřizují, a k řešení všech sporů vyplývajících z těchto stránek nebo souvisejících s jejich používáním jsou příslušné soudy a tribunály nejblíže sídla společnosti MARBELLA.

Zpět na začátek